In bài viết    
Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người
 

Ngày 06/11/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 3361/KH-UBND về đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, có thái độ sẵn sàng và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), hiến mô, hiến tạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về máu trong điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ở mức tối đa, hỗ trợ máu cho nhu cầu chung toàn quốc; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia hiến máu bằng mức trung bình chung cả nước và việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người bắt đầu trở thành phong trào trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 1,4%, tương đương thu nhận 26.000 đơn vị máu.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi mạnh mẽ thái độ, hành vi; Xây dựng lực lượng hiến, tặng máu, BPCTN bền vững, hiệu quả tại cộng đồng; Nâng cao năng lực tiếp nhận và sử dụng máu, mô, tạng; Thực hiện tốt chính sách của nhà nước, đồng thời nghiên cứu, ban hành một số chế độ hỗ trợ của tỉnh;Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, thi đua, khen thưởng; Tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, chủ động phối hợp với một số ban, ngành, đoàn thể xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, sự kiện truyền thông lớn. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế quản lý thông tin người HMTN, hiến BPCTN làm cơ sở tổng kết, đánh giá, ban hành chế độ và xây dựng kế hoạch.

Sở Y tế cần trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân lực nhằm nâng cao năng lực cho khoa Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc thu nhận, sản xuất, bảo quản, sử dụng máu và các chế phẩm máu. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thu nhận máu, mô, tạng xây dựng đội ngũ nhân viên đủ về số lượng, chuyên nghiệp về kỹ năng; nâng cao chất lượng dịch vụ trong tư vấn và chăm sóc người hiến tặng; hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị, cơ quan tuyên truyền, vận động HMTN, hiến BPCTN.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia, phối hợp thực hiện Kế hoạch.