In bài viết    
Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương năm 2018
 
Ngày 6/11/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại Tỉnh Hải Dương năm 2018

Theo đó,  Mục đích của kế hoạch là: Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố về công tác thông tin đối ngoại góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước con người, lịch sử, văn hoá và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hải Dương nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài;  Tạo chuyển biến về nhận thức, chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước ngoài trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, giáo dục, môi trường... nhằm phát huy thế mạnh của địa phương trong quá trình hội nhập kinh tế của tỉnh Hải Dương; Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế vì sự ổn định và phát triển của tỉnh Hải Dương .

Kế hoạch nêu rõ nhưng yêu cầu như: Các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại. Cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước; Thông tin, tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của tỉnh Hải Dương, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người năng động; xã hội phát triển; Truyền thông lịch sử, các giá trị văn hoá, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Hải Dương ra các tỉnh bạn và trên thế giới;  Phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ủa nhân dân Việt nam, trái với những chính trị, tiềm năng và giá trị văn hoá truyền thống của đất nước và địa phương;  Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.