In bài viết    
Chủ động ứng phó với diễn biến mực nước do xả lũ thượng nguồn

Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn ban hành văn bản về việc kiểm tra đê điều, chủ động ứng phó với diễn biến mực nước do xả lũ hồ chứa thượng nguồn hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

Theo đó, Sở Nông nghiệp &PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố và thị xã chỉ đạo các phòng chức năng của địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn ven đê phối hợp chặt chẽ với Hạt quản lý đê điều  tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều trên địa bàn; rà soát việc triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê điều, phương án hộ đê; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông, tổ chức tuần tra canh gác đê theo cách báo động, phát triển và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; kiểm tra, ra soát các hoạt động ngoài bến bãi sông (bến bãi, lò gạch, cá lồng…), các vùng dân cư sinh sống ở bãi sông. Các công trình đang thi công liên quan đến đê điều; Kiên quyết giải tỏa, di chuyển vật tư, phương tiện, trang thiết bị, các vật cản lũ khác ra khỏi bãi sông và dừng mọi hoạt động có khả năng ảnh hưởng an toan đến công tình đê điều, gây thiieetj hại tài sản, tính mạng của nhân dân; Cảnh báo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động ngoài bến bãi sông có biện pháp, phuwong án cụ thể đảm bảo an toàn, kiên quyết di dời người dân ra khỏi vòng nguy hiểm khi cần thiết; Kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật đê điều xảy ra trên địa bàn đặc biệt là các vi phạm bơm cát, chất thải vật liệu lên bão sông vào hành lang bảo vệ an toàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ven đê, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi cấp huyện thực hiện nghiêm việc đóng mở cổng qua đê theo quy định.