In bài viết    
Giảm giá vé, hỗ trợ người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải khách
 

Thực hiện Văn bản số 2076/TCĐBVN – VT ngày 13/4/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếp cận giao thông công cộng cho người khuyết tật. Sở Giao thông vận tải Hải Dương ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện việc miễn, giảm giá vé, hỗ trợ người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng các phương tiện vận tải hành khách.

Theo đó, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt; được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên  các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau:  giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định; đơn vị tham gia vận tải khách công cộng phát hành vé giảm giá cho người khuyết tật. Để được miễn, giảm giá vé dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần tăng cường công tác tuyên truyền đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về Luật người khuyết tật, các văn bản quy định hiện hành về người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông bằng các phương tiện vận tải khách. Thường xuyên kiểm tra lái xe, nhân viên phục vụ trên xe trong việc thực hiện miễn, giảm giá vé, ưu tiên xếp hàng mua vé, được phục vụ nước uống, trợ giúp đối với người khuyết tật và có cơ chế xử lý theo quy chế của doanh nghiệp các trường hợp không thực hiện. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có cam kết thực hiện miễn, giảm giá vé, trợ giúp đối với người khuyết tật.