In bài viết    
Giấy mời dự phiên họp thường kỳ tháng 4/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 để nghe và giải quyết một số nội dung sau:

I. Thành phần mời dự:

- Đ/c Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Đại điện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú TTX Việt Nam tại Hải Dương; Cổng Thông tin điện tử Hải Dương - Sở Thông tin & Truyền thông (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

II. Nội dung:

1. Báo cáo hồ sơ Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kẻ Sặt mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương là đô thị loại IV

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn (Do Sở Xây dựng mời)

* Thời gian: từ 07h30 đến 08h45

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông;

- Chủ tịch UBND huyện Bình Giang.

2. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án phát triển đô thị sau chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng

* Thời gian: từ 08h45 đến 10h00

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các Ban: Pháp chế, KT&NS, VH&XH - HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Cục thuế tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tờ trình về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 – 2020

* Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính

* Thời gian: từ 10h00 đến 11h30

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các Ban: Pháp chế, KT&NS - HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Cục thuế tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. Thời gian, địa điểm: Sáng Thứ Hai, ngày 24/4/2017, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.