In bài viết    
Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19/4/2017

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2017; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Báo cáo xin ý kiến về Đề xuất đầu tư xây dựng các hạng mục: Trung tâm Hội nghị và quảng trường thuộc Dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian báo cáo từ 07 giờ 00’ đến 07 giờ 30’.

* Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

2. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

* Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương và Đơn vị tư vấn (do Sở Công Thương mời). Thời gian báo cáo từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 30’.

* Mời dự:

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

3. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hải Dương đến năm 2020

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đơn vị tư vấn (do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). Thời gian báo cáo từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 30’.

* Mời dự:

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

4. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch phát triển nuôi cá lồng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đơn vị tư vấn (do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). Thời gian báo cáo từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’.

* Mời dự:

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

5. Báo cáo xin ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers)

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn (do Xây dựng mời). Thời gian báo cáo từ 10 giờ 30’ đến 11 giờ 30’.

* Mời dự:

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương;

- Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (giao Sở Xây dựng mời giúp UBND tỉnh).