In bài viết    
Thông báo thay đổi thời gian làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh với UBND huyện Cẩm Giàng

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 41/TB-VP về chương trình làm việc của đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với UBND huyện Cẩm Giàng, thời gian vào chiều thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Tuy nhiên, do buổi làm việc ngày hôm đó trùng với cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo lùi thời gian làm việc theo nội dung Thông báo số 41/TB-VP nêu trên vào 08h00 Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017, các nội dung khác không thay đổi.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.