In bài viết    
Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các tổ công đoàn hưởng ứng, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ lòng yêu nước, truyền thống của dân tộc; của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Theo đó, Công đoàn Văn phòng yêu cầu các tổ công đoàn hưởng ứng tuyên truyền các ngày lễ lớn như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn nhằm giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ về cuộc đời và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà.

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước: Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí và ý chí quyết tâm bảo về độc lập chủ quyền của dân tộc ta, tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của tầng lớn nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ cảu bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta…

Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/4/2017), quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển ngày càng giàu đẹp và văn minh; Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; nhất là những đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ…

Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)); tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh…

Tuyên truyền nhằm ôn lại truyền thống 77 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/6/1940 – 10/6/2017), những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ động viên đoàn viên, CNVCLĐ tăng năng suất lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia..