In bài viết    
Cẩm Giàng triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
 

Sáng ngày 27/7/2015, huyện Cẩm Giàng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và nghị định số 26/2015/NĐ- CP quy địnhvề chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Nghị định số 108/2014/NĐ - CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch của huyện về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26, quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội…

Theo đó, huyện Cẩm Giàng xây dựng kế hoạch thực hiện nghị định 108 quy định rõ các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế; các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế; nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế và tiêu chí quản lý, sử dụng số biên chế đã được tinh giản; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế. Nghị định số 108 quy định 05 chế độ tinh giản biên chế bao gồm: Chính sách cho người về hưu trước tuổi; Chính sách đối với những người chuyển sang làm việc ở các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; Chính sách thôi việc ngay; Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề; Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khách có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những vướng mắc, các nội dung liên quan đến đối tượng, phạm vi, nguyên tắc thực hiện, chế độ chính sách đối với các trường hợp được xác định nằm trong diện dôi dư thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nắm vững, thông suốt những quy định đã được Chính phủ ban hành liên quan đến việc thực hiện tinh giản biên chế... Theo hướng dẫn thời điểm thực hiện chính sách tinh giản biên chế hàng năm trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được thực hiện làm 2 lần: Lần 1 chậm nhất vào ngày 01 tháng 4 hàng năm; Lần 2 chậm nhất vào ngày 01 tháng 10 hàng năm./. 

Theo website huyện Cẩm Giàng