In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/8/2012 đến ngày 26/8/2012

THỨ HAI, ngày 20/8/2012

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển – Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   
    - Chiều: Làm việc tại cơ quan
2. Đ/c Nguyễn Trọng Thừa – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh:
    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   
    - Chiều: Họp giải quyết vướng mắc GPMB nút giao Ngã ba hàng
3. Đ/c Đặng Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   
     - Chiều: Làm việc tại cơ quan
4. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   
    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 21/8/2012

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển – Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, úng
2. Đ/c Nguyễn Trọng Thừa – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh:
    - Sáng: Chúc mừng gặp mặt cán bộ lão thành và cán bộ tiền khởi nghĩa TP Hải Dương
     - Họp giao ban trực tuyến với UBTV Quốc hội
    - Chiều: - Họp giao ban trực tuyến với UBTV Quốc hội
3. Đ/c Đặng Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Làm việc tại cơ quan
4. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Họp Đoàn công tác cân đối thu chi
    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 22/8/2012

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển – Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Làm việc tại cơ quan
    - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   
2. Đ/c Nguyễn Trọng Thừa – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh:
    - Sáng: Họp giao ban trực tuyến với UBTV Quốc hội
    - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh
3. Đ/c Đặng Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị vào năm học mới
    - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   
4. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Làm việc tại cơ quan
    - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh   

THỨ NĂM, ngày 23/8/2012

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển – Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2. Đ/c Nguyễn Trọng Thừa – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh:
    - Họp giải quyết khiếu nại KCN Lai Cách
    - Họp giải quyết vi phạm môi trường của Doanh nghiệp   
3. Đ/c Đặng Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Dự hội nghị triển khai Đề án xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
    - Chiều: Làm việc tại cơ quan
4. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Làm việc với công ty xi măng Phúc Sơn
    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 24/8/2012

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển – Chủ tịch UBND tỉnh:
   - Sáng: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy
2. Đ/c Nguyễn Trọng Thừa – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh:
   - Sáng: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
   - Chiều: Làm việc tại cơ quan
3. Đ/c Đặng Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới
   - Chiều: Làm việc tại cơ quan
4. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
    - Làm việc tại cơ quan